Antti Pyhälän valmennustukiyhdistys ry:n säännöt

  1. Yhdistyksen nimi on Antti Pyhälän valmennustukiyhdistys ry. ja sen kotikunta on Helsingin kaupunki.

  2. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti shakkia harrastavien lahjakkaiden nuorten ja naispelaajien valmennusta ja kilpailumatkoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, kilpailuja ja koulutusta. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräystä ja arpajaisia.

  3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö.

  4. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallistus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä.

  5. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

  6. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annetava tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  7. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kannatusjäsenille ei postitetä kokouskutsuja.

  8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

  9. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokous avataan; 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto; 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 7. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta; 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle; 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; 10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies; 11. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

  10. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.

[Kotisivu]