ESPOON SHAKKIKERHO - ESBO SCHACKKLUBB 1946-1999

ESK läroåren 1946-52

Espoon Shakkikerho - Esbo Schackklubb rf (ESK) kan anses ha blivit grundad på våren 1946, då Oskar Berggren, Bertel Berggren, Rune Karlsson och Kurt Wahlstedt möttes för att dryfta schackintresset i Esbo. Under krigsåren var schack ett vanligt tidsfördriv vid fronten och flera schackklubbar grundades även genast efter krigets slut. ESK höll sitt grundläggande möte på hösten 1946, varvid den första styrelsen för klubben valdes. Till en början var klubben en underavdelning till Esbo Bollklubb rf (f.1940) dit flera av klubbmedlemmarna hörde. Sin första spelplats fick ESK i skyddskårshuset (senare Martta-huset) i Esbo Centrum. Denna byggnad har sedermera rivits. ESK fick stöd av EBK för anskaffningen av spelmaterial. De första schackklockarna gjordes av väckarklockor varefter tävlingsverksamheten kunde påbörjas. Vid slutet av det första verksamhetsåret var klubbens medlemsantal 18, och årsavgiften 50 mk, vilken ännu över 50 år senare är densamma! För övrigt förflöt hela 40-talet ur klubbens synvinkelpå ett förträffligt sätt. Verksamheten blev självständig och interna klubbturneringar spelades såväl på hösten som on våren. Våren 1949 misten klubben sin spellokal, vilket kom att inverka betydligt på verksamheten. Klubbens energiska ordförande Kurt "Kurre" Wahlstedt lyckades dock hålla samman verksamheten under denna svåra period. Spelprestationerna var till en början av naturliga skäl anspråkslösa men 1951 lyckades klubben vinna det av Köklax Glasfabrik donerade vandringspriset. En viktig vändning inträffade år 1952 då klubben fick ny spellokal i Domsby FBK:s hus ock därefter har ESK haft tillgång till ordinarie spelplats utan avbrott ända till idag. I avsikt att göra den nya spelplatsen känd, delades 200 reklamblad ut i Esbo. Eftersom verksamheten på nytt tagit fart, lämnade klubbens nya styrelse den 18.3.1952 in klubbens stadgar för registrering i föreningsregistret. Klubbens grundstadgar underteckandes av Kurt Wahlstedt, Nils Karlsson, Bertel Berggren, Rune Karlsson och Oskar Berggren.

1953-64 Verksamheten stabiliseras och utvecklas

I början av 1953 flyttade klubben till Grankulla FBK:s hus. Spelkväll blev onsdag. Detta för att kunna ta emot tippningskuponger för vilka Tippningstjänst betalade 10% förmedlingsprovision. Detta var av avgörande betyrelse för klubbens ekonomi i över 10 år. Klubben lämnade för tredje gången in sina stadgar till föreningsregistret dit klubben infördes den 20.2.1953 varefter efter klubbens namn kunnat antacknas r.f. Vidare beslöts att ansöka om medlemsskap i Finlands Schackförbund r.f. och ansökan godkändes den 17.5.1953. Efter registringen blev verksamheten allt mångsidigare. Medlemsantalet ökade och var som högst 112 år 1956. vidare hörde klubben till Västra Nylands Schackförbund åren 1955-57 och från den 22.12.1957 till Helsingfors Schackförbund. Medlet av 50-talet var en livlig tid för klubben. Synd bara att på den tiden inte förekom stora klubbturneringar som i våra dagar. Bland spelprestationerna kan nämnas att klubbens sekretare Simo Kukkonen deltog i Finlands lag i student-VM i schack i Oslo 1954. Åren 1956 arrangerade ESK, som 10-års jubileumsturnering, Finlands Schackförbund mästerskaptävling i klasserna 2-4. Vidare grundades underavdelningar till klubben i Esbo, vilkas verksamhet sedermera har upphört eller införlivats i nystartade klubbar. Klubbkamper spelas regelbundet. För att trygga ekonomin anordnade klubben allmänna danstillställningar, under rekordåret 1957 hela 19 gånger, samt flera lotterier. Schacket's dag firades årligen. Esbo kommun understödde klubbens verksamhet första gången år 1956. År 1957 deltog klubben tillsammans med Schackhemmet och Finlands Schackförbund i arrangemangen av Ari Ilmakunnas minnesturnering, som vid den tiden var en landets största turneringar. Bevis på att verksamheten stabiliserats utgjorde även det år 1957 för ESK godkända klubbtecknet, ESK:s förtjänstmärke samt Kurt Wahlstedt inval som representant i Finlands Centralschackförbund. Kurt Wahlstedt var ocksa medlem i styrelsen för Schackhemmets stödförening r.f. År 1958 gyggdes på Wahlstedts tomt en miniatyrgolfbana att användas av klubben. Bortsett från den första entusiasmen nådde golfbanan icke någon större popularitet och utgörde därför inte något nämnvärt stöd för klubbens ekonomi, varför golfutrustningen såldes år 1961. År 1959 började ett antal medlemmar att ge utt tidskriften Silentium, en föregångare till dagens medlemsblad. Det sista numret utkom 1962, men åren 1972-76 utkom klubbtidningen på nytt, nu under namnet Lähetti. Vidare hade klubben ett regelbundet spaltutrymme i Espoon Sanomat. I början av 60-talet medförde samhällsutvecklingen en del ändringar, som också avspeglades i schackverksamheten i form av sjunkande medlemsantal i flesta klubbar. Orsaken var den snabba urbaniseringen och televisionens utbredning. I ESK sjönk medlemsantalet från över 100 till 20-30. Klubbens interna turneringar som spelades regelbundet på 50-talet blev i början av 60-talet ofta hälften, eller spelades av endast ett fåtal spelare. Något positivt hände trots allt. År 1962 anslöt sig schackmästare Pentti Simonen, som var chefredaktör för tidskriften Suomen Shakki, till klubben. Han deltog i viktiga mästarturneringar och deltade bl.a. segern i HM-turneringen 1963, men förlorade i omspelet. År 1964 anslöt sig till klubben en annan mästarspelare Juuso Fastberg. Även han deltog flera viktiga turneringar.

1965-80 Tid av jämn utveckling

Tiden från 1965 blev betydande för ESK ur många olika aspekt. Efte en andra stillsam period hade ESK ända år efter år lyckats behålla sin ställning som storklubb, även om den inte kunnat briljera med mästerskap. Oavsett upp- och nedgångsperioder, samhällelig depression osv. har klubbens verksamhet lyckats upprätthållas. Helsingfors Schackförbunds lagtävlingari 15 minuters-spel påbörjades år 1965 då ESK spelade i mäster-gruppen och samma år deltog ESK för första gången i FM-blixtturneringen för klubblag. Därefter har ESK under årens lopp detagit i nämnda med 129 lag, vilket innebär 7 plats bland landets klubbar, vidare placerar vi oss som nummer 18 i maratontabellen gällande poäng. År 1966 firades storslaget klubbens 20-åriga verksamhet och klubbens första historik sammanställd av Kurt Wahlstedt utkom. En betydande händelse i slutet av 60-talet utgjordes av den danske stormästaren Bent Larsens besök, isamband med vilket ESK ordnade en allmän simultanuppvisning. Larsen var i slutet av 60-talet en av världens absoluta toppspelare. Då Juuso Fastberg bytte klubb år 1970 innebar detta en betydande nedgång i klubbens spelstyrka och i början av 70-talet hade ESK endast spelare av klass 2 eller lägre. Till lycka för klubben övertogs ordförandeskapet av Kaj Holmén, som energisk arbetade för klubbens bästa. Vi fick nya lovande ungdomar som medlemmar, sålunda hade Veli-Matti Freund vunnit Finlands Schackförbunds mästerskap för ungdomar år 1976 då klubben firade sin 30-åriga verksamhet. Detta 30 jubileumsår innebar även i övrigt en aktivering av klubbens verksamhet. Kurt Wahlstedt åtog sig på nytt ledande uppdrag och verkade som skattmästare i Finlands Schackförbund samt ett år även som ordförande. År 1977 kvalificerade sig ESK första gången till FM-gruppen i lagspel i blixt, därefter har samma prestation kunnat upprepas 17 gånger. Veli-Matti Freund framgångar fortsatte och han deltog i junior-EM 1977-78. Vidare kan nämnas byggandet av ett parkschackbräde i Källstrand vid vilket mången sommarkväll har tillbringats under årens lopp. Även klubbskjortor anskaffades. På initia av Aaro Lipasti fick klubben en ny spelpalts i Lahnus skolbyggnad, där klubben under perioden 1977-95 spelat varje fredag året runt med undantag av midsommar- och julaftnar!

1981-85 Framgångarnas år

ESK nådde sina stösta framgångar i början 80-talet. Det mest betydelsefulla året var 1981, då beslut fattades om en årlig veckoslutsturering som först gick under namnet "Hästskoturnering". I samband med turneringen utdelades klubbens vimpel till Esbo stad. Deltagarantalet i klubben turnering har som högst varit 116. Sin första egna mästarspelare fick klubben i Veli-Matti Freund och anslöt sig till klubben ytterligare Markku Henttinen, som blev FIDE-mästare 1984. Vidare fick ESK som medlemmar flera starka mästerkandidat- och första klass-spelare, tack vare vilka klubben placerade sig på femte plats i FM i blixt 1983, samt vann Helsingfors lagmästerskap före Mattby Schackklubb. Följande år byttes rollerna och ESK fick silver. Dessa framgångar möjliggjorde tack vare många driftiga funktioärer av vilka kan nämnas Tapio Talasterä som ordförande, Seppo Räisänen som inledde en period som skulle räcka i 16 år som skattmästare i Finlands Centralschackförbund, Jarkko Lehtinen som fungerade som styrelsemedlem i ESK och som skattmästare i Finlands Schackförbund, samt Jukka Hammar som verkliga eldsjälen i klubbverksamheten. Han påbörjade på nytt utgivandet av klubbens medlemsblad år 1982. Tack vare datateknikens utveckling har dessa svällt ut från ett numer och en sida per år till en fyra gånger per år utkommande flersidig "tidning". Senare har medlemsbladen utgivits av Olli Alho och Timo Munukka.

1986-96

1997-99

ESK-elpost

tillbaka till ESK-hemsidan

Den sista uppdaterad 14.4.2001 18:40 (MET/Stockholm)