mm.Kari Tammela -Asko Linna ,Timo Hakala -Pekka Koski ,nn-Helge Hakala ...