Pohjois-Kymen Shakki ry.

PoKSin kevätkokouksessa 2004 muutettiin sääntöjen pykälät 1 ja 5. Tässä muutetut yhdistysrekisterissä hyväksytyt säännöt.

Säännöt

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Shakki ry ja sen kotipaikka on Kuusankoski.

2. § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhdistää shakin harrastajat, kehittää ja laajentaa shakin harrastusta sekä edistää pelitaitoa ja kilpailutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Luo ja ylläpitää kunnolliset toimintamahdollisuudet shakin harrastajille,
 2. Järjestää opetus-, harjoitus- ja pelitilaisuuksia, turnauksia ja näytöksiä,
 3. Opastaa ja tukee asiallisen pelivälineistön sekä shakkikirjallisuuden hankintaa,
 4. Kannustaa ja tukee osallistumista koti- ja ulkomaisiin yksilö- ja joukkuekilpailuihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa anniskelu- ja ravitsemusliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa

3. § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan tai kannatta sitä. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäsenhakemuksen hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksesssa pöytäkirjaan merkittävksi. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisjäsenmaksun ja kannattajajäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudet päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut voidaan päättää perittäväksi alennettuna jäsenryhmältä, johon kuuluvat koululaiset, opiskelijat, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat sekä eläkkeellä olevat. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäasenmaksusta.

Jäsenet suorittavat jäsenmaksunsa yhdistykselle kultakin kalenterivuodelta kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, vaan ei äänioikeutta.

Jäsenet säilyttävät kerran saavuttamansa jäsenoikeudet myös yhdistyksen sääntöjen muuttuessa.

4. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollesssaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö.

6. § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen ja hallituksen kokouspöytäkirjat, vuosikertomus, tilikirja tositteineen ja tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun puoliväliin mennessä. Tilintarkastajien tulee tehdä merkintä tilikirjaan siitä, onko tilinpäätös tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

7. § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta hallituksen valitsemassa yhdistyksen kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai se on toimitettava jäsenille kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on yhden (1) äänen äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä ilman ikärajoituksia.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään helmi- tai lokakuun aikana, jotta hallitus ehtii antaa asiasta lausuntonsa.

Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sen oikeellisuuden tarkastavat kaksi kokouksen tehtävään valitsemaa henkilöä tai yhdistys itse.

9. § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuotuis- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet,
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. käsitellään hallituksen esittämät asiat ja jäsenten esittämät, hallituksen lausunnolla varustetut asiat ja
 10. päätetään kokous.

10. § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. käsitellään hallituksen esittämät asiat ja jäsenten esittämät, hallituksen lausunnolla varustetut asiat ja
 9. päätetään kokous.

11. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkutetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.