ShakkiKerho X     

 

historiaa

Shakkikerho X r.y:n säännöt

Shakkikerho X r.y:n Perustamiskokous

X:n Hallitus

yleistä  sarjapelit  tuloksia  selot  linkit

 

Shakkikerho X r.y:n säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Shakkikerho X r.y. ja kotikunta Helsingin kaupunki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää shakin harrastusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää shakkiturnauksia, koulutustilaisuuksia ja ohjausta. Lisäksi yhdistys voi välittää, tuottaa ja julkaista voittoa tavoittelematta jäseniään varten alaa käsittelevää materiaalia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja irtaimistoa, järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan niille asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki sen toiminnasta kiinnostuneet ja sen säännöt hyväksyvät henkilöt. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi ansioituneita henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokous päättää myös kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta.

4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) tai enintään viisi (5) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kullekin jäsenelle kutsu kirjallisena tai sähköpostitse jäsenille, joilla on sähköpostiosoite.

8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisestiilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi ääni jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheeenjohtajan mielipide.

9 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus;
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenmaksun suuruus;
8 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
11 päätetään kokous.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat shakin harrastuksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.