Suomen Kirjeshakkiliitto ry
 

ICCF:n pelisäännöt

(
postitse pelattavia yksilö- ja joukkuekilpailuja varten (alkaneet 1.1.2005 jälkeen)
 

(Suomentajan huomautukset punaisella.)

Sääntöjen lisäksi on otettava huomioon ICCF:n sovellutusohjeet (Guidelines).
Ne löytyvät englanninkielisinä ICCF:n kotisivulta:
http://www.iccf.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=60

 

 

1  Peli ja seuranta
 

A. Peleissä noudatetaan soveltuvin osin FIDE:n pelisääntöjä.
B. Turnaukseen on nimettävä turnausjohtaja, joka vastaa turnauksen kulusta ja pelien edistymisestä.
C. JOUKKUE: Kullakin joukkueella on kapteeni, joka pitää pelaajien puolesta yhteyttä turnausjohtajaan.
D. JOUKKUE: Jos pelaajien kesken syntyy väärinkäsityksiä, tulee kapteenien yrittää ratkaista ongelmat ennen turnausjohtajalle lähettämistä.
 

2  Siirtojen välitys
 

A. Siirrot on numeroitava ja lähetettävä
B. käyttäen numeerista tai pelaajien keskenään sopimaa muuta merkintätapaa 
C. postikorteilla (tai kirjeillä),
D. joissa on pelaajan nimi, osoite ja allekirjoitus sekä
E. vastustajan viimeisin siirto oikein merkittynä ja siirron postileima.
F. Lähettäjän on merkittävä korttiinsa
G. vastapelaajan kortin saapumispäivä ja
H. ennakoitu vastauksen leimauspäivä. 
I. Näiden tietojen puuttuessa vastaanottajan on oletettava todennäköiset päivämäärät ja mainittava ne vastauksessaan.
J. Jos ennakoitu ja todellinen postileima eroavat toisistaan, vastapelaajan on korjattava asia ja vastatessaan ilmoitettava tästä. 
K. Siirtoon käytetty aika (katso 6 D) ja kokonaisaika on myös ilmoitettava. 
L. Mannertenvälisissä peleissä on käytettävä lentopostia, mutta kilpailukutsussa voidaan määrätä se pakolliseksi myös muissa peleissä. 
M. Pelaajien niin sopiessa voidaan siirrot välittää sähköpostitse tai faksilla, mutta näitä sääntöjä noudattaen.
 

3  Vastauksen viipyminen
 

A. Jos siirtoon ei tule vastausta 16 päivän kuluessa (keskimääräinen kahden suuntainen postinkulkuaika pois lukien), on kaikki merkinnät toistettava ja lähetettävä jäljennös toistosta turnausjohtajalle. Vastattaessa tällaiseen toistoon on jäljennös vastauksesta lähetettävä turnausjohtajalle.

A. JOUKKUE: Jos siirtoon ei tule vastausta 16 päivän kuluessa (keskimääräinen kahden suuntainen postinkulkuaika pois lukien), on kaikki merkinnät toistettava ja lähetettävä kapteenin välityksellä jäljennös toistosta turnausjohtajalle. Vastattaessa tällaiseen toistoon on jäljennös vastauksesta lähetettävä kapteenin välityksellä turnausjohtajalle.

B. Peli, jossa ei ole tehty yhtään siirtoa neljän kuukauden aikana, voidaan tuomita häviöksi pelaajalle, joka ei ole ilmoittanut viivästyksestä turnausjohtajalle.
B. JOUKKUE: Peli, jossa ei ole tehty yhtään siirtoa neljän kuukauden aikana, voidaan tuomita häviöksi pelaajalle, jonka joukkueen kapteeni ei ole ilmoittanut viivästyksestä turnausjohtajalle.
 

4  Siirrot ja ehdolliset siirtosarjat


A. Laillista siirtoa ei voi perua lähettämisen jälkeen (kirjoitusvirheet ovat sitovia, jos siirto muuten on laillinen). 
B. Vastustajan edellisen siirron oikea toisto on edellytys oman siirron pätevyydelle.
C. Jos siirto lukukelvoton tai on laiton, on lähettäjää heti pyydettävä korjaamaan siirto. Tämä ei velvoita siirtämään mitään tiettyä nappulaa.
D. Tyhjä tai ilman siirtoa oleva kortti katsotaan lukukelvottomaksi siirroksi.
E. Shakillisten merkintöjen (kuten "shakki", "lyönti", "en passant") puuttuminen tai lisäys ovat merkityksettömiä.
F. Ehdotetut siirtosarjat ovat sitovia, kunnes vastaanottaja tekee niistä poikkeavan siirron.
G. Jokainen hyväksytty ehdollinen siirto on toistettava vastauksen yhteydessä.
H. Ellei hyväksyttyyn ehdolliseen siirtosarjaan ole annettu vastausta, siirtoa pidetään lukukelvottomana.


5  Kirjeenvaihto ja raportointi


A. Kaikki pelaajien välinen kirjeenvaihto ja pelipöytäkirjat on säilytettävä turnauksen loppuun asti ja vaadittaessa lähetettävä turnausjohtajalle.

A. JOUKKUE: Kaikki pelaajien välinen kirjeenvaihto ja pelipöytäkirjat on säilytettävä turnauksen loppuun asti ja lähetettävä kapteenille ja/tai hänen välityksellään vaadittaessa turnausjohtajalle.

B. Pelaajan, joka ei vastaa turnausjohtajan tiedusteluihin 14 päivän kuluessa (lisättynä keskimääräisellä edestakaisella postinkulkuajalla ja ottamatta huomioon loma-aikoja), voidaan katsoa keskeyttäneen turnauksen.

B. JOUKKUE: Pelaajan, joka ei vastaa kapteenin (ja hänen kauttaan turnausjohtajan) tiedusteluihin 14 päivän kuluessa (lisättynä keskimääräisellä edestakaisella postinkulkuajalla ja ottamatta huomioon loma-aikoja), voidaan katsoa keskeyttäneen turnauksen. Katso myös kohta 9.

C. Pysyvät posti- ja sähköpostiosoitteen muutokset on ilmoitettava turnausjohtajalle ja vastapelaajille.

C. JOUKKUE: Pysyvät posti- ja sähköpostiosoitteen muutokset on ilmoitettava vastapelaajille ja kapteenille, jonka tulee informoida turnausjohtajaa.

D. Turnausjohtajalle on välittömästi ilmoitettava peliä koskevista erimielisyyksistä.
D. JOUKKUE: Turnausjohtajalle on kapteenin välityksellä välittömästi ilmoitettava peliä koskevista erimielisyyksistä.

 

6  Sallittu miettimisaika ja rangaistukset


A. Pelaaja saa käyttää 30 päivää kuhunkin 10 siirtoon, ellei kilpailukutsussa nimenomaan toisin määrätä. Jos kohdan 2 M nojalla käytetään sähköistä siirtojen välitystä, voidaan turnausjohtajan suostumuksella sopia toisenlaisesta ajantarkistuksesta.

A. JOUKKUE: Pelaaja saa käyttää 30 päivää kuhunkin 10 siirtoon, ellei kilpailukutsussa nimenomaan toisin määrätä. Jos kohdan 2 M nojalla käytetään sähköistä siirtojen välitystä, voidaan turnausjohtajan suostumuksella, joka on hankittu kapteenien välityksellä, sopia toisenlaisesta ajantarkistuksesta.

B. Yksi ajanylitys on sallittu.
C. Säästetty aika on käytettävissä seuraavissa siirtosarjoissa.
D. Kuhunkin siirtoon käytetty aika on vastapelaajan siirron saapumispäivän ja vastauksen leimauspäivän erotus. Jos kohdan 2 M nojalla käytetään sähköistä siirtojen välitystä, voidaan turnausjohtajan suostumuksella pelaajien kesken sopia “saapumispäivän” tulkinnasta.

D. JOUKKUE: Kuhunkin siirtoon käytetty aika on vastapelaajan siirron saapumispäivän ja vastauksen leimauspäivän erotus. Jos kohdan 2 M nojalla käytetään sähköistä siirtojen välitystä, voidaan turnausjohtajan suostumuksella, joka on hankittu kapteenien välityksellä, pelaajien kesken sopia “saapumispäivän” tulkinnasta.

 

Voimassa 1.1.2009 jälkeen alkaneissa turnauksissa (ICCF:n kongressin 2008 päätös):

E. Jos pelaaja käyttää enemmän kuin 12 päivää miettimisaikaa yhteen siirtoon, miettimisaika lasketaan kaksinkertaisena 12 päivän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pelaaja käyttää miettimisaikaa 15 kalenteripäivää, hänen lasketaan käyttäneen aikaa 18 päivää. Tämä ei vaikuta muistutuksiin tai muihin sääntökohtiin kuten 3b, joka käsittelee kalenteripäiviä (loma pois lukien). Tämä vaikuttaa kuitenkin luonnollisesti ajanylitykseen.

F. Postinkulkuaikaa ei oteta lukuun.
G. Hyväksytyt ehdolliset siirrot sisältyvät vastaussiirtoon käytettyyn aikaan.
H. Viiden lisäpäivän rangaistuksen saa pelaaja, joka lähettää lukukelvottoman. laittoman tai monimerkityksellisen siirron, toistaa väärin vastapelaajan viimeisen siirron tai ei käytä pakolliseksi määrättyä lentopostia.


7  Ajanylitys


A. Ajanylitysvaatimus on lähetettävä turnausjohtajalle viimeistään vastattaessa 10., 20., 30. jne. siirtoon.

A. JOUKKUE: Ajanylitysvaatimus on lähetettävä turnausjohtajalle kapteenin välityksellä viimeistään vastattaessa 10., 20., 30. jne. siirtoon.

B. Vaatimuksesta on samalla ilmoitettava vastapelaajalle.
C. Mahdollinen protesti on lähetettävä turnausjohtajalle 14 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Muussa tapauksessa ajanylitys katsotaan tunnustetuksi, ellei vaatimus ole ilmeisen perusteeton.

C. JOUKKUE: Mahdollinen protesti on lähetettävä turnausjohtajalle kapteenin välityksellä 14 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Muussa tapauksessa ajanylitys katsotaan tunnustetuksi, ellei vaatimus ole ilmeisen perusteeton.

D. Turnausjohtajan on ilmoitettava päätöksestä kummallekin pelaajalle.

D. JOUKKUE: Turnausjohtajan on ilmoitettava päätöksestä kummallekin kapteenille, ja on kapteenien vastuulla ilmoittaa pelaajille viipymättä.

E. Jos turnausjohtaja hyväksyy vaatimuksen, aikansa ylittäneen pelaajan uusi ajanlaskenta alkaa vaatimuksen saapumispäivästä.
F. Pelaajan ylittäessä aikansa toisen kerran hän häviää pelin.
G. Jos turnausjohtaja hylkää ajanylitysvaatimuksen perusteettomana, hän voi päättää, että kyseiseltä pelaajalta ei hyväksytä uusia ajanylitysvaatimuksia kuluvan ajantarkistusjakson aikana.


8  Loma


A. Pelaaja voi käyttää kalenterivuoden aikana yhteensä 30 päivää lomaa.
B. Pelaajan on ilmoitettava lomastaan ennakolta vastapelaajilleen ja turnausjohtajalle.

B. JOUKKUE: Pelaajan on ilmoitettava lomastaan ennakolta vastapelaajilleen ja kapteenin välityksellä turnausjohtajalle.

C. Turnausjohtaja voi lisäksi myöntää vuosittain lisälomaa enintään 30 päivää. Poikkeustapauksissa tällainen loma voidaan myöntää jälkikäteen ja/tai sitä voidaan jatkaa.


9  Keskeyttäminen

 

(Sovellutusohjeissa on tarkemmat ohjeet tämän sääntökohdan soveltamisesta.)
 

A. Keskeytys- tai kuolemantapauksissa turnausjohtaja päättää, mitätöidäänkö pelaajan kaikki pelit, tuomitaanko jäljellä olevat pelit vai merkitäänkö ne häviöiksi.

A. JOUKKUE: Keskeytys- tai kuolemantapauksissa turnausjohtaja kehottaa kapteenia hankkimaan varapelaajan kahden kuukauden kuluessa.
B. JOUKKUE: Varapelaajaa voidaan vaatia aloittamaan pelin, vaikka yksi ajanylitys on jo vahvistettu. Uusi ajanlasku alkaa turnausjohtajan määräämänä päivänä.
C. JOUKKUE: Jos varapelaaja ei saa tarvittavia asiakirjoja pelaajalta, jonka hän korvaa, vastapuolen kapteenin on ne toimitettava.
D. JOUKKUE: Jos varapelaajaa ei ole saatavissa, turnausjohtaja ratkaisee asian sen mukaan, mitä turnaussääntöjen kohdassa 6.3. säädetään.
 

(Turnaussäännöt löytyvät englanninkielisinä ICCF:n kotisivulta http://www.iccf.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=66 )
 

E. JOUKKUE: Keskeytystapauksissa voi joukkue korvata enintään 50 % pelaajistaan ja tehdä vain yhden korvaamisen pöytää kohden. Kuolemantapauksissa ei ole rajoitusta. 

 

10  Tuomitseminen


A. Ellei peli ole päättynyt määräajassa tai pelaaja on keskeyttänyt hyväksytysti, on kummankin pelaajan 30 päivän kuluessa lähetettävä turnausjohtajalle loppuasema sekä pöytäkirja tehdyistä siirroista ja vaatimus voitosta tai tasapelistä. Vaatimuksen puuttuminen aiheuttaa pelin häviön, paitsi jäljempänä kohdassa 10 c tarkoitetussa tapauksessa.

A. JOUKKUE: Ellei peli ole päättynyt määräajassa tai kolmen vuoden kuluttua, mikäli päättymisaikaa ei ole asetettu, on kummankin pelaajan 30 päivän kuluessa lähetettävä turnausjohtajalle joukkueen kapteenin välityksellä loppuasema sekä pöytäkirja tehdyistä siirroista ja vaatimus voitosta tai tasapelistä. Vaatimuksen puuttuminen aiheuttaa pelin häviön, paitsi jäljempänä kohdassa 10 c tarkoitetussa tapauksessa.

B. Pelaajien tulee esittää voitto- tai tasapelivaatimusta tukeva analyysi. Voittoa koskevaa vaatimusta ei hyväksytä ilman vaatimusta tukevaa analyysia; tällainen vaatimus käsitellään tasapelivaatimuksena. Analyysi ei välttämättä merkitse muunnelmia, vaan myös yleinen suunnitelma voidaan tarvittaessa hyväksyä. Pelaajat, jotka eivät esitä analyysia, menettävät oikeuden valittaa tuomitsijan päätöksestä.
C. Kuoleman aiheuttamissa keskeytystapauksissa tai sellaisissa hyväksytyissä keskeytystapauksissa, jotka johtuvat sellaisesta vakavasta sairaudesta, joka estää pelaajaa esittämästä vaatimusta tai analyysia, turnausjohtaja menettelee kuten tapauksissa, joissa pelaaja vaatii tasapeliä esittämättä analyysia, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

– Kaikki arvonimiturnaukset
– Kaikki turnaukset, joissa on mahdollista saavuttaa normituloksia, paitsi jos tuloksella ei ole vaikutusta normeihin
– Turnaukset, joissa on rahapalkintoja, paitsi jos tuloksella ei ole merkitystä rahapalkintoihin
– Turnaukset, joissa maailman turnaustoimisto (WTD) on näin määrännyt tai joissa turnausjohtaja on näin ilmoittanut ennen turnauksen alkua.

D. Jos kumpikin pelaaja vaatii tasapeliä, turnausjohtaja julistaa pelin tasapeliksi.
E. Tuomitsijan tulee lähteä siitä oletuksesta, että peli on tasapeli, ja ainoastaan ratkaistava, onko voittoa vaatinut pelaaja näyttänyt vaatimuksensa toteen ja nojautunut yleisiin periaatteisiin vaatiessaan voittoa (esimerkiksi materiaaliylivoima, tyypilliset loppupelimenetelmät jne.) Tapauksessa jossa kumpikin pelaaja on esittää analyysissaan muunnelman, joka on yhtenäinen usean siirron ajan, tuomitsija ottaa lähtökohdaksi näin saavutetun aseman. Tuomitsija ei saa käyttää omia analyysejaan löytääkseen voittojatkon, jota ei ole esitetty pelaajan analyysissa. Tuomitsija voi olettaa, että kummallakin pelaajalla on käytettävissään taulukkotietokannat loppupeliasemia varten.
F. Kohdassa 10 c tarkoitetuissa peleissä tuomitsijan on ensin ratkaistava, onko vastapelaajan analyysi täydellinen, korrekti ja kiistaton. Tämän jälkeen hän käyttää omia analyysejaan. Tuomitsijan on otettava huomioon kuolleen pelaajan pelivahvuus pelaajan vahvuusluvun ja hänen pelissä keskeytysasemaan mennessä osoittamansa pelitaidon mukaan.
G. Pelaajalle ei tule tuomita voittoa, jos hän on vaatinut tasapeliä tai vaatinut voittoa esittämättä vaatimusta tukevaa analyysia. Ainoa poikkeus on kohdan 10 c tarkoittama pelaaja, jolle voidaan tuomita voitto tuomitsijan kohdan 10 f nojalla tekemän analyysin nojalla myös siinä tapauksessa, että turnausjohtaja on esittänyt pelaajalle tasapeliä.
H. Turnausjohtajan tulee ilmoittaa tuomitsijan päätös kummallekin pelaajalle ja ilmoittaa samalla, voiko siitä valittaa. Tuomitsijan ei tarvitse esittää perusteluja päätökselleen. Tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

H. JOUKKUE: Turnausjohtajan tulee ilmoittaa tuomitsijan päätös kummankin joukkueen kapteenille ja ilmoittaa samalla, voiko siitä valittaa. Tuomitsijan ei tarvitse esittää perusteluja päätökselleen. Tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

I. Valitus tuomitsijan päätöksestä on lähetettävä turnausjohtajalle 14 päivän kuluessa tuomion saapumisesta.

I. JOUKKUE: Valitus tuomitsijan päätöksestä on lähetettävä turnausjohtajalle joukkueen kapteenin välityksellä 14 päivän kuluessa tuomion saapumisesta.

J. Valitustapauksessa turnausjohtaja hankkii tuomion toiselta tuomitsijalta ja ilmoittaa tuloksen kummallekin pelaajalle. Päätös on lopullinen eikä kummaltakaan pelaajalta hyväksytä enempiä valituksia. Valitusasteen tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

J. JOUKKUE: Valitustapauksessa turnausjohtaja hankkii tuomion toiselta tuomitsijalta ja ilmoittaa tuloksen kummankin joukkueen kapteenille. Päätös on lopullinen eikä enempiä valituksia hyväksytä. Valitusasteen tuomitsijan nimeä ei tule paljastaa, ellei tämä ole antanut siihen etukäteen suostumustaan.

K. Pelaaja ei saa valituksessaan esittää uusia analyyseja.


11  Tulosten ilmoittaminen


A. Kummankin pelaajan on mahdollisimman pian pelin päätyttyä lähetettävä turnausjohtajalle tulos ja selvästi kirjoitettu pöytäkirja.

A. JOUKKUE: Kummankin pelaajan on mahdollisimman pian pelin päätyttyä lähetettävä turnausjohtajalle kapteenin välityksellä tulos ja selvästi kirjoitettu pöytäkirja.

B. Tulos on virallinen vasta pöytäkirjan saavuttua.
C. Ellei kumpikaan pelaaja lähetä pöytäkirjaa, voidaan peli merkitä molemmille häviöksi.

C. JOUKKUE: Ellei kummaltakaan kapteenilta saada pöytäkirjaa, voidaan peli merkitä molemmille pelaajille häviöksi. 

 

12  Päätökset ja valitukset


A. Turnausjohtaja voi pelaajan rikkoessa näitä sääntöjä rangaista häntä tai sulkea hänet turnauksesta.
B. Turnausjohtaja päättää asioista, joita ei ole mainittu näissä säännöissä, noudattaen niitä periaatteita, jotka on mainittu FIDEn shakkisääntöjen johdannossa.
C. Pelaaja voi 14 päivän kuluessa turnausjohtajan päätöksen saapumisesta tehdä valituksen ICCF:n  valituskomission puheenjohtajalle, jonka päätös on lopullinen.

C. JOUKKUE: Kapteeni voi 14 päivän kuluessa turnausjohtajan päätöksen saapumisesta tehdä valituksen ICCF:n valituskomission puheenjohtajalle, jonka päätös on lopullinen.
 

(Kotimaisissa turnauksissa valitus osoitetaan Suomen Kirjeshakkiliiton hallitukselle ja lähetetään liiton toiminnanjohtajalle.)

 

[Nämä säännöt hyväksyttiin ICCF:n kongressissa Villa La Angosturssa vuonna 2005 ja ne tulivat voimaan 1.1.2006]

 

Otsikkosivulle   Aloitussivulle

Sivua päivitetty 24.01.2009