Suomen Kirjeshakkiliitto ry
 

SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kirjeshakkiliitto ry, ruotsiksi Finlands Korrespondensschackförbund rf.

 

Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi pitää kokouksiaan muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikalla.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjeshakkipelaajien kansallisena harrastusjärjestönä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailuja;

b) julkaisee ja välittää jäsenilleen kirjeshakkiin liittyvää harrastuslehteä, sääntöjä, pelikokoelmia, kirjallisuutta ja muuta samantyyppistä aineistoa;

c) osallistuu shakkijärjestöjen toimintaan ja tarjoaa jäsenilleen koulutusta shakin pelaamisen, kilpailujen järjestämisen ja harrastuksen muunlaiseksi edistämiseksi.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia sekä huvi- ja muita samantyyppisiä maksullista tilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

 

Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3 § Jäsenet ja jäseneksi liittyminen

 

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä kirjeshakista kiinnostuneen shakin harrastajan.  Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä.  Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 § Jäsenen eronneeksi katsominen, erottaminen ja kilpailukielto

 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua ja edellisenkin vuoden jäsenmaksu on maksamatta.

 

Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, joka toistuvasti rikkoo kilpailusääntöjä tai varoitusten jälkeenkin syyllistyy epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, tai kieltää häntä määräajaksi osallistumasta uusiin kilpailuihin.  Täten erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä.

 

5 §  Jäsenmaksut

 

Vuosijäsenen jäsenmaksun ja ainaisjäsenen kertamaksun suuruuden määrää syyskokous.  Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

 

Jäsenmaksun suuruus voidaan vahvistaa eri suuruiseksi eri jäsenryhmille.

 

Jäsenmaksut erääntyvät vuosittain helmikuun viimeisenä päivänä.

 

6 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–9 jäsentä.

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, kansainvälisten asiain hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden valinta näiden sääntöjen mukaan ei kuulu yhdistyksen kokoukselle.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

 

8 § Tilit

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen äänenkannattajassa tai valtakunnallisessa sanomalehdessä.

 

10 § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous ja syyskokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11 § Vuosikokous

 

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja tai hallituksen nimeämä jäsen.

 

Vuosikokouksessa

- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Syyskokous

 

Syyskokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja tai hallituksen nimeämä jäsen.

 

Syyskokouksessa

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi.

 

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13 § Yhdistyksen purkautuminen

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Aloitussivulle    

Päivitys 14.5.2006