Suomen Kirjeshakkiliitto ry


 

SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO /SSL RY:N ETÄSHAKKIJAOSTO

 

OHJESÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka Jaoston nimi on Suomen Kirjeshakkiliitto ry (SKL) /SSL:n etäshakkijaosto, ruotsiksi Finlands Korrespondensschackförbund rf. Englannin kielellä jaoston nimi on Finnish Correspondence Chess Federation (FCCF).

Jaosto on sekä suomen- että ruotsinkielinen, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi. Jaoston kotipaikka on SSL:n kotipaikka.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu Etäshakkijaoston tarkoituksena on toimia kirjeshakin ja serveripelaajien kansallisena harrastusjärjestönä siirtojen välitystavasta riippumatta. Suomen Shakkiliiton (SSL) etäshakkijaostona se kuuluu myös Kansainväliseen Kirjeshakkiliittoon (ICCF). Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto

a) järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailuja;

b) julkaisee ja välittää jäsenilleen lähinnä internetin kotisivujensa välityksellä etäshakkiin liittyviä sääntöjä, pelikokoelmia, kirjallisuutta ja muuta samantyyppistä aineistoa;

c) osallistuu shakkijärjestöjen toimintaan ja tarjoaa jäsenilleen koulutusta shakin pelaamisen, kilpailujen järjestämisen ja harrastuksen muunlaiseksi edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi jaosto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Jaosto voi myös hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3 § Jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Jaoston jäseneksi voi hallitus hyväksyä etäshakista kiinnostuneen shakin harrastajan. Hallituksen esityksestä voi jaoston kokous kutsua toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön jaoston kunniajäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jaoston jäsenet sitoutuvat noudattamaan Shakkiliiton sääntöjä ja määräyksiä.

 

4 § Jäsenen eronneeksi katsominen, erottaminen ja kilpailukielto

Jaoston hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua ja edellisenkin vuoden jäsenmaksu on maksamatta.

Jaoston toiminnassa noudatetaan SSL:n kurinpitomääräyksiä ja eettisiä sääntöjä sekä Kansainvälisen kirjeshakkiliiton (ICCF) määräyksiä. Jaoston kurinpidosta vastaavat näiden säännösten mukaiset toimielimet.

 

5 § Jäsenmaksut

Jaoston vuosijäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous ja sen vahvistaa SSL:n hallitus. Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista. Jäsenmaksun suuruus voidaan vahvistaa eri suuruiseksi eri jäsenryhmille. Maksut erääntyvät vuosittain helmikuun lopussa.

 

6 § Hallitus

Jaoston asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-4 jäsentä. Jaoston hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Jaoston hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, kansainvälisten asiain hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. SSL:n hallitus vahvistaa nämä valinnat.

Jaoston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jaoston hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Jaoston hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

7 § Jaoston nimen kirjoittaminen

Jaoston nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai SSL:n toiminnanjohtajan kanssa.

 

8 § Tilit

Jaoston tilikausi on kalenterivuosi. Jaostolla on oma talousarvio ja omat varat.

SSL:n tekemä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja jaoston hallituksen vuosikertomus on annettava SSL:n toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen SSL:n vuosikokousta.

 

9 § Jaoston kokousten koollekutsuminen

Jaoston kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jaoston internet-kotisivuilla.

 

10 § Jaoston kokoukset

Jaoston sääntömääräinen kokous on keväällä vähintään neljä viikkoa ennen SSL:n kevätkokousta pidettävä vuosikokous.

Ylimääräinen vuosikokous pidetään, kun jaoston kokous niin päättää tai kun jaoston hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jaoston jäsenistä sitä jaoston hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja tai yhdistyksen nimeämä jäsen.

Vuosikokouksessa

– esitellään SSL:n hallituksen hyväksyttäväksi tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;

– valitaan SSL:n hallituksen hyväksyttäväksi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian jaoston vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11 § Jaoston purkautuminen

Jaoston purkautuessa käytetään jaoston varat jaoston tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jaoston tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Aloitussivulle