Paluu

2 Divisioona lohko 7

23-09-00 SalSK 3 - SalSK 2 TSY 2 - NaShSe 1 RSY 1 - Corner-S 1 21-10-00 SalSK 2 - Corner-S 1 RSY 1 - TSY 2 SalSK 3 - NaShSe 1 18-11-00 NaShSe 1 - RSY 1 Corner-S 1 - SalSK 3 TSY 2 - SalSK 2 13-01-01 NaShSe 1 - SalSK 2 RSY 1 - SalSK 3 Corner-S 1 - TSY 2 10-02-01 SalSK 2 - RSY 1 Corner-S 1 - NaShSe 1 SalSK 3 - TSY 2