1. divisioona lohko A

22-09-01

PSY 1 - HSK 2
KankSK 1 - X 1
SalSK 1 - SSK 1
EtVaS 2 - I-HSK 1

20-10-01

I-HSK 1 - PSY 1
HSK 2 - KankSK 1
X 1 - SalSK 1
SSK 1 - EtVaS 2

17-11-01

PSY 1 - EtVaS 2
KankSK 1 - SalSK 1
SSK 1 - HSK 2
I-HSK 1 - X 1

18-11-01

KankSK 1 - I-HSK 1
EtVaS 2 - HSK 2
X 1 - SSK 1
SalSK 1 - PSY 1 Porissa.

19-01-02

SSK 1 - PSY 1
EtVaS 2 - KankSK 1
HSK 2 - X 1
SalSK 1 - I-HSK 1

16-02-02

PSY 1 - X 1
SalSK 1 - EtVaS 2
KankSK 1 - SSK 1
HSK 2 - I-HSK 1

16-03-02

X 1 - EtVaS 2
I-HSK 1 - SSK 1
PSY 1 - KankSK 1 Kankaanpäässä
SalSK 1 - HSK 2

 

1. divisioona lohko B

22-09-01

JoeSK 2 - Remi 1
LprSK 1 - KS-58 1
KarhTS 1 - RikSha 1
LahS 1 - MatSK 2

20-10-01

KarhTS 1 - MatSK 2
JoeSK 2 - LahS 1
Remi 1 - LprSK 1
KS-58 1 - RikSha 1

17-11-01

KS-58 1 - JoeSK 2
LprSK 1 - KarhTS 1
RikSha 1 - LahS 1
MatSK 2 - Remi 1

18-11-01

MatSK 2 - JoeSK 2
RikSha 1 - LprSK 1
KarhTS 1 - LahS 1
KS-58 1 - Remi 1

19-01-02

JoeSK 2 - RikSha 1
LahS 1 - Remi 1
LprSK 1 - MatSK 2
KarhTS 1 - KS-58 1

16-02-02

JoeSK 2 - KarhTS 1
LahS 1 - LprSK 1
MatSK 2 - KS-58 1
Remi 1 - RikSha 1

16-03-02

LprSK 1 - JoeSK 2
Remi 1 - KarhTS 1
LahS 1 - KS-58 1
RikSha 1 - MatSK 2

 

1. divisioona lohko C

22-09-01

RaahLi 1 - VammSK 1
VSS 1 - JyS 2
OSS 1 - TaSY 1
Sh-77 1 - Taraus 3

23-09-01

Taraus 3 - OSS 1 Oulussa
TaSY 1 - Sh-77 1 Oulussa

20-10-01

VammSK 1 - VSS 1
RaahLi 1 - JyS 2

17-11-01

JyS 2 - Sh-77 1 Jyväskylässä
VammSK 1 - OSS 1 Jyväskylässä
TaSY 1 - RaahLi 1
Taraus 3 - VSS 1

18-11-01

OSS 1 - JyS 2 Jyväskylässä
Sh-77 1 - VammSK 1 Jyväskylässä
RaahLi 1 - Taraus 3 Tampereella
VSS 1 - TaSY 1 Tampereella

19-01-02

OSS 1 - RaahLi 1
VSS 1 - Sh-77 1
VammSK 1 - JyS 2
TaSY 1 - Taraus 3

16-02-02

Sh-77 1 - OSS 1
RaahLi 1 - VSS 1
Taraus 3 - VammSK 1
JyS 2 - TaSY 1

16-03-02

Sh-77 1 - RaahLi 1
VSS 1 - OSS 1
VammSK 1 - TaSY 1
JyS 2 - Taraus 3