yla
logo
banneri_yla
       Antikvaarinen kirjakauppa Kimmo Välkesalmi
banneri_ala
banneri_oik
ShakkiNet - pelaaminen/tittelitkulma_yla

Tietoa titteleistä
Suurmestarit
Kansainväliset mestarit
Fidemestarit
Shakkimestarit

Suomalaiset shakkimestarit (M)

1922
Anatol Tschepurnoff

1924
Edgar Lindroos

1925
Eino Heilimo

1927
Ilmari Rahm

1930
Eero E.Böök

1932
Ragnar Krogius
Birger Rasmusson

1934
Ilmari Solin

1935
Tyyni J.Vilen
Toivo Salo

1936
Matti Rantanen
Thorsten Gauffin

1937
Reino Niemi
Einar Candolin

1938
Osmo Kaila
Kaarle Ojanen

1939
Eero Johansson
Keijo Blomberg
Visa Kivi

1943
Per-Olof Lundström

1945
Veijo Kiuru
Mauno Laisaari

1946
Aatos Fred
Aarne Visa

1947
Jorma Vesterinen
Hannes Honkanen
Ilmari Niemelä
Guido Gothoni
Alku Lehtinen

1948
Antti G.Ojanen
Soini Helle
Arvo Ahlstedt

1949
Arthur Järvinen
Oskari Saimaa
Vilho Somerpuu

1950
Pentti Koskinen
Vilho Palomaa
Veikko Valtonen

1951
Esmo Ridala
Erkki Salmi

1952
Oleg Pastuhoff
Ilmari Suominen
Heikki Koskinen
Olavi Katajisto

1953
Erkki Heinonen
Jorma Haanpää
Juuso Fastberg
Jalo Hietala

1954
Turo Kerppo
Harry Kahra
Vilho Lifländer

1955
Aki Lahti
Aatos Alin
Åke Sneitz
Unto Laakso
Pekka Massinen
Aarne Ruonala

1956
Veikko Hänninen
Bo Nyren
Leo Hällström
Heikki Matikka
Ilkka Kanko

1957
Reino Nuotio
Kaarlo Arasola
Arno Sauso
Raimo Outinen
Pentti Simonen

1958
Nils Wikberg
Viljo Pulkkinen
Hannu Keto

1959
Unto Räisä
Kalervo Rajakallio
Pauli Marttinen
Tapio Ketonen
Torsten Jernström

1960
Heikki Westerinen
Kalevi Kaunonen
Allan Kiviaho

1961
Ilmari Mäkihovi
Ilkka Saren
Esko Lahti

1962
Ilmari Tuomainen
Eero Hillilä
Klaus Ketola
Ilmari Brander

1963
Torvald Perman
Ilmari Loikkanen

1964
Erkki Havansi
Raimo Lindeman
Timo Nurminen
Risto Kauranen
Antti Hankipohja

1965
Juhani Sorri
Pentti Palmo

1966
Seppo Kajan
Paul Morant

1967
Unto Venäläinen
Gösta Kvist
Arvo Paasu
Timo Porrasmaa
Kaj Kivipelto
Pekka Ahonen

1968
Mauri Sirkiä
Ismo Tompuri
Risto Vahderpää

1969
Rauli Gostowski
Orri Alivirta
Jaakko Juntunen
Jouko Äijälä

1970
Jorma Äijälä
Tauno Leppämäki
Michael Nykopp
Harri Hurme

1971
Eero Raaste
Pertti Poutiainen
Hannu Heino
Yrjö Rantanen

1972
Pertti Saariluoma
Erkki Nyström
Thomas Ristoja

1973
Pertti Kirjavainen
Timo Väyrynen
Jyrki Salonen

1974
Juha Partanen
Kenneth Frey
Matti Piuva
Heikki Taskinen
Erkki Turunen
Juhani Rikkonen

1975
Pekka Nikkanen
Kimmo Kantele
Aulis Saaresmäki
Hannu Broman

1977
Timothy Binham
Esa Lipsanen
Antti Pyhälä
Eero Hintikka

1978
Paavo Toivonen
Pertti Lehikoinen
Paavo Leskelä
Timo Pirttimäki
Georg Österman
Veijo Mäki

1979
Antero Natri
Jörn Starck
Jorma Kämäräinen
Kimmo Välkesalmi

1980
Markku Henttinen
Martti Lauren
Antti Nokso-Koivisto
Tapani Viljava
Jouni Yrjölä

1981
Veli-Matti Freund
Esa Koskinen

1982
Risto Nevanlinna
Jorma Paavilainen

1983
Mikko Kivistö
Petri Kekki
Henry Tanner
Timo Karvi
Mika Ebeling

1984
Jorma Kekki
Heikki-Pekka Innala
Pekka Kauppala
Pekka Ojanen
Henrik Korman
Asko Hentunen

1985
Timo Tuomala
Martti Kauppinen
Risto Lehtivaara

1986
Kari Pulkkinen
Matti Manni
Hannu Salokangas
Petri Lehtivaara
Martti Helenius
Antti Loisa
Risto Nokka

1987
Esko-Matti Hakulinen
Asko Seppänen
Johan Lindstedt
Henry Laasanen
Tero Kokkila
Joose Norri
Auvo Kujala

1988
Riho Gruenthal
Henri Koskinen
Jukka-Pekka Haapasalo
Markku Lahtinen

1989
Pekka Asomäki
Ville Lehto
Marko Manninen
Kari Tikkanen
Christer Henriksson
Mikko Alava
Jaakko Kivimäki

1990
Heikki Laine
Jukka Pakkanen
Jukka Leino
Jukka-Pekka Tyni
Aleksei Holmsten
Jari Pietilä
Jyrki Rantala
Heikki Salo
Mikael Nouro
Ralf Rehn
Tapio Salo
Jussi Tella

1991
Kari Nieminen
Jukka Puranen
Ari Issakainen
Johanna Paasikangas
Yrjö-Markus Jouhki
Miikka Mäki-Uuro

1992
Tapani Sammalvuo
Matti Tommiska

1993
Kari Karhunen
Eetu Prieur
Risto Tuominen
Pekka Paldanius
Antti Niemelä
Markku Hartikainen
Antti Virtanen
Niina Koskela
Timo Väätäinen
Jukka Taivainen

1994
Teemu Keskisarja
Jarkko Penttinen
Erkki Lassila
Olli Salmensuu
Petri Hokkanen
Mikael Agopov
Jyrki Kiltti
Lassi Linnanen

1995
Timo Lampen
Janne Mertanen
Arto Satonen
Timo Nippula
Jari Toivola
Sauli Tiitta
Antti Pihlajasalo

1996
Heikki Lehtinen
Heikki Kallio
Jyrki Kytöniemi
Kari Heinola
Sauli Keskinen
Tommi Luukkonen
Jussi Kauko

1997
Mika Karttunen
Janne Salimäki
Hannu Pihlajasalo
Nuutti Sorsa
Riku Molander
Teemu Vihinen
Leo Tolonen

1998
Mikko Tolonen
Panu Kilpelä
Antti Lehtinen
Sampsa Nyysti
Tapio Helin
Timo Pääkkönen
Jyrki Parkkinen
Petteri Laihonen

1999
Tommi Franssila

2000
Sami Hämäläinen
Jan Ristoja
Sami Pitkänen
Tomi Nybäck
Osmo Kauppila
Aleksander Vatanski

2001
Tuomas Nivala
Teemu Topi-Hulmi
Miitrei Sorsa

2002
Juhani Lehti
Juha Kivijärvi
Roman Hautala
Elia Liitiäinen
Vesa Meskanen
Aki Pitkäaho

2003
Jukka Johansson
Santul Kosmo
Olli Sisättö
Tuukka Tusa
Tuomo Halmeenmäki
Aarne Saastamoinen

2004
Dietmar Vinke
Markku Pukkila
Kalle Niemi
Teemu Kilpi

2005
Jon Eriksson
Teemu Pudas

2006
Jani Väkevä
Ville Vainio
Mikko Niemi

2007
Jari Järvelä
Kim Räisänen

2008
John Fieandt
Sauli Alho
Pedri Houtsonen
Mika Lako
Henri Pohjala

2009
Roope Kiuttu
Vilka Sipilä
Pekka Köykkä
Markus Kiili
Jari Järvenpää

2010
Rauno Järvinen
Ilkka Mäkinen
Aleksi Wallin

2011
Daniel Ebeling
Frans Valli
Panu Laine
Jani Ahvenjärvi

2012
Tommi Verkasalo
Juha Hynninen
Henri Torkkola
Tero Lehtimäki

2013
Arto Elomaa
Antti Lehto
Jere Huovinen

2014
Jan Varpanen
Erik Rönkä
Janne Tuononen
Keijo Kononen
Mauri Lehtosaari
Tomi Åberg

2015
Vesa-Pekka Heinola
Toivo Keinänen
Lari Linden
Samu Ristoja
Jeff Sarwer

2016
Harry Mansner
Perttu Anttila
Eero Valkama
Teemu Virtanen
Samuli Nieminen

2017
Valo Hallman
Jan Demidov
Taneli Lehtilä
Janne Myller
Timo Syvälahti
Jussi Upero

2018
Dmitri Tumanov
Aarno Eskelinen
Jere Lindholm

2019
Henri Lahdelma
Elias Keso
Anastasia Nazarova
Oliver Wartiovaara
Veli-Matti Vuorisalo

YHTEENSÄ 349

5.8.2020